ดร.อุดม   หอมคำ

ดร.อุดม หอมคำ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด

รองผู้อำนวยการ

ดร.แม้นวาด  รชนีกรไกรลาศ

ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ

รองผู้อำนวยการ

ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์

ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

รองผู้อำนวยการ

นายธิติ  ปัญญาอินทร์

นายธิติ ปัญญาอินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ครองยุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ครองยุทธ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปรินดา   อุสาคู

นางปรินดา อุสาคู

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน