044-041620 ต่อ 20 แผนการเรียน/การจองรายวิชา/เพิ่ม-ถอนรายวิชา/เปิดรายวิชาเพิ่ม
044-041620 ต่อ 19 แผนการเรียน/การจองรายวิชา/เพิ่ม-ถอนรายวิชา/เปิดรายวิชาเพิ่ม
044-041620 ต่อ 18 งานระบบคอมพิวเตอร์/การใช้งานระบบเว็บไซต์ต่างๆ
044-041620 ต่อ 15 งานสำเร็จการศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา/งานปริญญาบัตร
044-041620 ต่อ 16 งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
044-041620 ต่อ 13 งานเทียบโอนผลการเรียน/ย้ายคณะ/สาขาวิชา/ย้ายสถานศึกษา
044-041620 ต่อ 14 งานตรวจสอบผลการเรียน/การอนุมัติผลการเรียน (เกรด)
044-041620 ต่อ 17 งานผู้สำเร็จการศึกษา/การแจ้งสำเร็จการศึกษา/เอกสารทางการศึกษา
044-041620 ต่อ 12 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่/งานรับเข้าการศึกษา
044-041620 ต่อ 11 งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ/ติดต่อเจ้าหน้าที่