ดร.อุดม หอมคำ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ปรียา งามสอาด
รองผู้อำนวยการ
ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ
รองผู้อำนวยการ
ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
รองผู้อำนวยการ
นางปรินดา  อุสาคู
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน