ดร.อุดม   หอมคำ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด
รองผู้อำนวยการ

 


ดร.แม้นวาด  รชนีกรไกรลาศ
รองผู้อำนวยการ

 


ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
รองผู้อำนวยการ

 

 


นางปรินดา   อุสาคู
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน