นางสาววรัธยา  วิชิตไตรภพ
 หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน
นายอัครพล   ศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธาตรี  จิรคงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราพร  สาลีบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางนันทิดา  จามิกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการนางสาวคณิตา  สงวนดี
นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพล  สันทาลุนัย
นายทะเบียน
นางสาวพิมพ์ลดา  วิศิษฐ์กิตติกร
นักวิชาการศึกษา
นางมยุรา   กระโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุปราณี  บุญรอด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ
นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์  เมืองงาม
นักวิชาการศึกษา
นายธนภัทร  พิศเพ็ง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุนันสินี   สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธันยนันท์  พันธ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภาวิณี  บานเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิรดา  งามพานิชกิจ
นักประชาสัมพันธ์
นายพิพัฒน์  วิถี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทศพล  ค้ำชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์