ดร.อุดม หอมคำ

ดร.อุดม หอมคำ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.พิกุล ประดับศรี

ดร.พิกุล ประดับศรี

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ปรียา งามสอาด

ผศ.ปรียา งามสอาด

รองผู้อำนวยการ

ดร.แม้นวาด  รชนีกรไกรลาศ

ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ

รองผู้อำนวยการ

นางปรินดา อุสาคู

นางปรินดา อุสาคู

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์

นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นักวิชาการศึกษา

นายทศพล ค้ำชู

นายทศพล ค้ำชู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภาวิณี บานเย็น

นางสาวภาวิณี บานเย็น

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์

นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

นักวิชาการศึกษา

นางนิรดา งามพานิชกิจ

นางนิรดา งามพานิชกิจ

นักประชาสัมพันธ์

นายอัครพล ศิริกุล

นายอัครพล ศิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราพร สาลีบุตร

นางสาวจิราพร สาลีบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร

นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุปราณี บุญรอด

นางสาวสุปราณี บุญรอด

นักวิชาการศึกษา

นายพิพัฒน์ วิถี

นายพิพัฒน์ วิถี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนภัทร พิศเพ็ง

นายธนภัทร พิศเพ็ง

นักวิชาการศึกษา

นางมยุรา กระโพธิ์

นางมยุรา กระโพธิ์

นักวิชาการศึกษา

นายอภิชาติ สมรัตน์

นายอภิชาติ สมรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางนันทิดา จามิกรณ์

นางนันทิดา จามิกรณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม

นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม

นักวิชาการศึกษา