แผนการเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 60

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 59

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร