จองวิชาเรียน
ชั้นปีที่ 4,5  วันที่ 31 พ.ค.61
ชั้นปีที่ 3 วันที่ 19 มิ.ย.61
ชั้นปีที่ 2  วันที่ 20 มิ.ย.61
ชั้นปีที่ 1  วันที่ 21 มิ.ย.61