Download เอกสาร

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก -คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไฟล์ PDF
แผนการจัดการเรียนรู้-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไฟล์ Word