โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้  วางแผนการจัดการความรู้ และดำเนินการจัดการความรู้การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลของฝ่ายทะเบียนและวัดผลโดยใช้โปรแกรมตารางการคำนวณ  การบันทึกข้อมูล การประมวลผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การให้บุคลาการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ แผนการจัดการความรู้ และดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างระบบการจัดการความรู้ในการบริหารสำนักตามการประกันคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗  คน มีข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลรายงานและการปฏิบัติงาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้โปรแกรมแสดงผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชา  กรณีที่คณะยืนยันผลการเรียนแล้วให้แสดงข้อมูลผลการเรียนทั้งหมด  และในช่องหมายเหตุให้แสดงคำว่า อนุมัติผลการเรียน  ส่วนคณะที่ยังไม่ยืนยันผลการเรียนให้แสดงว่า  ยังไม่อนุมัติผลการเรียน และแสดงผลการเรียนเป็นศูนย์ทั้งหมด

๒. ให้ระบบทำการบันทึกผลการเรียนแก้ I และแสดงในช่องหมายเหตุว่า ดำเนินการแก้ I  ภาคเรียนใด

๓. ให้ระบบแสดงสรุปงบหน้าระบบเรียงลำดับผู้สอน จำนวนนักศึกษาที่จองรายวิชา จำนวนSection ที่ขออนุมัติและไม่ขออนุมัติ  สรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่าง ๆ

๔. ให้ระบบสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น Excel ได้ สำหรับคณะจะดาวน์โหลดไปใช้งานหรือปรับปรุงรายงานของตัวเอง

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมา (X=๔.๔๓,S.D.=๐.๖๖)  ความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=๔.๑๔,S.D.=๐.๖๑)  และการนำความรู้ไปใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=๔.๔๔,S.D.=๐.๕๑)  ความรู้ความเข้าใจการอบรมพบว่า ผู้เข้าโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรมมากว่าก่อนการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้

๑. มีระบบจัดการความรู้ แผนการจัดการความรู้ และดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่กำหนด

๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ แผนการจัดการความรู้ และดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ร่วมกัน

๓. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  มีข้อมูลในการบริหารสำนักตามการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เอกสารเพิ่มเติม
คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารอบรมการใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมExcel
รายงานผลการจัดโครงการ