Author: Thossapon Kamchoo

การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์รายวิชา GE302

  Download...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ...

Read More

แบบฟอร์มคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Download เอกสาร ปกคู่มือ ไฟล์ PDF ปกคู่มือ    ไฟล์ Word ภาคผนวก-ข-มคอ.3 ไฟล์ PDF ภาคผนวก-ข-มคอ.3    ไฟล์ Word ภาคผนวกคู่มือโครงการและโครงงาน ไฟล์ PDF ภาคผนวกคู่มือโครงการและโครงงาน    ไฟล์...

Read More

ผู้อำนวยการ

บริการวิชาการ

Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

006772
Users Today : 124
Users Yesterday : 170
This Month : 3850
This Year : 6772
Total Users : 6772