รายชื่อนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ Post-Test วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Pre-Test ประจำปีการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร