ค้นหาคำถามขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาต้องทำยังไง

1. เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน
3. นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอใบรายงานผลการเรียนกรณียังไม่จบ ควรทำอย่างไร

1. เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ชำระเงินที่กองคลัง/การเงิน
3. นำคำร้องส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. เวลาในการรอรับเอกสารภายใน 3 นาที

ขอใบรับรองความประพฤติ ควรทำอย่างไร

1. ติดต่อรับคำร้องที่กองพัฒนานักศึกษา
2.เขียนคำร้องที่กองพัฒนานักศึกษา
3. ตรวจสอบข้อมูลความประพฤติ และรอรับเอกสาร

ขอเอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ ขอได้ที่ไหน

ขอเอกสารประกาศเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การย้ายสาขา/คณะ ควรทำอย่างไร

มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. รับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.หากเป็นสาขาหลักสูตร ค.บ. ย้ายไปสาขาอื่นได้
3. ถ้าเป็นหลักสูตรอื่นไม่สามารถย้ายมาเป็นหลักสูตร ค.บ. ได้
4. นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องก่อนล่วงหน้า 1 ภาคเรียน
5. นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าย้าย 300 บาท

การลาออก ต้องดำเนินการอย่างไร

1. เขียนคำร้องลาออกที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสาร
3. นำเอกสารส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ให้นักศึกษามารับคำร้อง (การเงิน) เพื่อเบิกค่าประกันของเสียหาย 500 บาท

การย้ายสถานศึกษา ควรทำอย่างไร

1. นักศึกษารับคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. รับคำร้องผ่านคณะ เพื่อจะดำเนินการไปยังสถานศึกษาที่จะย้าย

เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เรียนได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี

เป็นนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี เรียนได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 10 ปี

กรณีภาคเรียนนี้ไม่ได้เรียน ต้องดำเนินการอย่างไร

นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานี้

ค่าลงทะเบียนเรียนเท่าไหร่

ค่าลงทะเบียนเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาจองในภาคการศึกษานั้นๆ

มีความประสงค์เปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล ต้องทำอย่างไร

เขียนคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

สามารถพิมพ์ใบรายชื่อได้ที่ไหน

สามารถพิมพ์รายชื่อทั้งหมู่เรียนได้ที่เว็บจองรายวิชา

reg1.srru.ac.th
reg2.srru.ac.th
reg3.srru.ac.th

สามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่ไหน

สามารถค้นหาได้จากเว็บจองรายวิชา

reg1.srru.ac.th

reg2.srru.ac.th

reg3.srru.ac.th

กรณีลืมรหัสเข้าเว็บจองรายวิชาต้องทำยังไง REG

ขอ Reset รหัสผ่านได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ถ้าจะขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อไปศึกษาที่สถาบันอื่นต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1. กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน
2. กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายวิชา เพื่อใช้ในการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียน

ในการดำเนินการทำเรื่องเทียบโอนผลการเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1. นักศึกษามาติดต่อรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
2. นักศึกษากรอกคำร้องให้สมบูรณ์ พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียนและแนบคำอธิบายรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ลงนาม
3. นักศึกษานำคำร้องเทียบโอนผลการเรียนที่ผ่านการลงนาม ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และเสนอขอความเห็นของประธานสาขาวิชาหรือที่ประธานสาขาวิชามอบหมายให้ความเห็นทุกรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
4. นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
5. สำนักส่งเสริมรวบรวมเอกสารนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนผลการเรียนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
7. นักศึกษาติดต่อรับคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อชำระเงินที่กองคลัง (หน่วยกิตละ 50 บาท)
8. นักศึกษาส่งคำร้องเทียบโอนฯ ที่ชำระเงินที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และถ่ายสำเนาเอกสารเก็บเป็นหลักฐาน

ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน เท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิตละ 50 บาท

ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีสิทธิ์จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

ผู้ได้รับเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติยม

กำหนดการลงทะเบียนดูได้ที่ไหน

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือเว็บไซต์จองรายวิชา

ถ้าต้องการทราบว่า เทอมนี้ต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง ดูได้ที่ไหน

เว็บไซต์จองรายวิชาเมนูตรวจสอบแผนการเรียน

ถ้าลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร จะต้องทำยังไง

ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิต

ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิต

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และเทอมฤดูร้อนไม่เกิน 12 หน่วยกิต

นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้หรือไม่

ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคกศ.บป. สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิตได้หรือไม่

ห้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติด E วิชาบังคับสามารถลงวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

ไม่ได้

ติด E วิชาเลือกสามารถลงวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

สามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มเอกเลือกเดียวกันได้

ช่วงจองรายวิชาเข้าเว็บจองรายวิชายาก ต้องทำยังไง

สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 : http://reg1.srru.ac.th/
ช่องทางที่ 2 : http://reg2.srru.ac.th/
ช่องทางที่ 3 : http://reg3.srru.ac.th/

ลงทะเบียนเรียนเพื่อ Regrade ต้องทำอย่างไร

สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้

ยอดการชำระค่าลงทะเบียนทำไมไม่เท่ากันกับเพื่อน

สามารถตรวจสอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ชำระค่าเทอมล่าช้าเสียค่าปรับวันละเท่าใด

20 บาท

ค่าเทอมปรับสูงสุดต่อภาคการศึกษาละเท่าไหร่

1,800 บาท

ลงทะเบียนจองรายวิชาแล้วทำไมจึงไม่มีในระบบ

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไม่รู้ใครลบรายวิชาที่ผมจอง

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีเพื่อนที่เรียนอยู่ใน Section นี้ จะย้ายมาเรียนด้วยกันได้ไหม

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนด และรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

ไม่อยากเรียนกับอาจารย์ท่านนี้เลย ย้ายได้ไหม

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนด และรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

ไม่อยากเรียนในเวลานี้เลยต้องทำอย่างไร

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่กำหนด และรายวิชาใน Section นั้น ยังไม่เต็ม

รายวิชาที่ผมเคยเรียนแล้วมาซ้ำกันในเทอมนี้ต้องทำอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไม่รู้ว่าผมติด E เพราะเกรดออกช้าทำให้ผมเรียนรายวิชาต่อไปไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อยากรู้ว่าอาจารย์ที่ส่งเกรดจะรู้ไหมว่านักศึกษาประเมินในระบบไว้อย่างไรบ้าง

อาจารย์ผู้สอนจะมองเห็นแค่ผลการประเมินเท่านั้น

ยังติดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเก่า จะต้องทำอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริม เพื่อดำเนินการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเก่า

สามารถเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชา GE ได้หรือไม่

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น จะเอาผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาเทียบโอนได้หรือไม่

เทียบโอนผลการเรียนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย

อยากยกเลิกรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น E จะต้องทำอย่างไร

ไม่สามารถยกเลิกรายวิชาได้

อาจารย์ส่งเกรดแล้วทำไมถึงยังไม่ออก

สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกรดเพื่อนออกแล้ว แต่ของเรายังไม่ออก

ต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา หรือนักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ

อาจารย์บอกว่าให้มาดูเกรดได้ที่ส่งเสริมจะดูจากที่ไหน

สามารถตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ส่งแก้ I แล้วแต่เกรดยังไม่ขึ้น

สามารถตรวจสอบได้ที่คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หากนักศึกษาไม่ต้องการเรียนบางรายวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อยกเลิกรายวิชา

แก้ I ต้องทำอย่างไร

สามารถดำเนินการเขียนคำร้องแก้ “I” ได้ที่คณะ ในรายวิชานั้นๆ

ลาออกแล้วสามารถกลับเข้ามาเรียนคืนได้หรือไม่

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาออก นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาใหม่ได้

ผลการเรียนจะแจ้งไปที่บ้านหรือไม่

แจ้งทุกภาคการศึกษา

เรียนอย่างไรให้ได้ เกียรตินิยมอันดับ 1

ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (รีเกรด) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.60

เรียนอย่างไรให้ได้ เกียรตินิยมอันดับ 2

ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C ไม่ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับคะแนน (รีเกรด) และได้ค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60

การยกเลิกรายวิชา (W) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

ได้

ติดไอ (I) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

มีสิทธิ กรณีการแก้ผลการเรียนจาก “I” และได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า “C”

เรียนได้สักพัก และชำระเงินไปแล้ว แต่มีเหตุให้ต้องหยุดเรียนกลางคันระหว่างภาคเรียน ต้องทำอย่างไร

ให้นักศึกษาทำเรื่องยกเลิกรายวิชา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรายวิชาที่ยกเลิกจะถูกบันทึกผลการเรียนเป็น “W”

การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทำได้ในกรณีใดบ้าง

กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถดำเนินการแทนได้หรือไม่ และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถทำได้กี่ภาคเรียนติดต่อกัน

สามารถดำเนินการแทนได้ และไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา

ต้องการย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่สถาบันอื่นต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถแจ้งจบได้ที่ไหน ช่วงไหน

สามารถตรวจสอบกำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จากปฏิทินวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์คำร้องแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในระบบลงทะเบียน
2. ดำเนินการตามขั้นตอนตามเอกสาร
3. ส่งคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการสามารถตรวจสอบได้ที่ปฏิทินวิชาการ

เกรดครบแล้วทำไมถึงยังไม่จบ

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาแล้วและยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องรักษาสภาพหรือไม่

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งจบแต่ไม่จบควรทำอย่างไร

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งจบเทอม X/25XX จะได้เอกสารตอนไหน

หลังจากอนุมัติสำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับเอกสารพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบเทอม X/25XX วันไหน

กำหนดการสามารถตรวจสอบได้ที่ปฏิทินวิชาการหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกรดวิชา XXXXXX จะออกตอนไหน ถ้าออกแล้วจะจบเมื่อไหร่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ถ้ายังไม่จ่ายค่าเทอมจะทำจบให้ไหม ถ้าจ่ายแล้วจบเลยไหม

ถ้ายังไม่ชำระค่าลงทะเบียน ไม่สามารถตรวจสอบโครงสร้างได้ และถ้าดำเนินการจ่ายแล้วจะดำเนินการตรวจโครงสร้างและอนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งต่อไป

รับเงินค่าประกันของเสียหายได้ตอนไหน

หลังสำเร็จการศึกษาเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันรับพร้อมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ไหน

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้รับการอนุมัติจบแล้ว ถ้าจะไปสมัครงานสามารถขอเอกสารอะไร เพื่อไปสมัครงานได้บ้าง

ใบรายงานผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถขอหนังสือรับรอง 90 วันได้) และชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท

อนุมัติจบแล้วจะได้รับปริญญาตอนไหน

รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

ขอใบ Transcript / ใบรับรองคุณวุฒิ เป็นภาษาอังกฤษ ควรทำอย่างไร

เขียนคำร้องขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียม

ใบคะแนนหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

เขียนคำร้องขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม และแนบรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว

ใบรับรองคุณวุฒิหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

เขียนคำร้องขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว

ใบปริญญาบัตรหาย/ชำรุด ควรทำอย่างไร

เขียนคำร้องขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม และแนบรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว

เอกสารทางการศึกษาสามารถรับแทนกันได้หรือไม่

รับแทนได้ ต้องมีใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับเอกสาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ไหน

รอติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

กรณีขอคำอธิบายรายวิชา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีใด

1. เทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน
2. เทียบโอนมาตรฐานความรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การขอเอกสารคำอธิบายรายวิชา ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง

1.เขียนคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ชำระเงินที่การเงิน นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 20 บาท นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 100
3. แนบใบรายงานผลการเรียน
4. สามารถรอรับเอกสารได้ภายใน 30 นาที

กรณีต้องการดูข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของหลักสูตร กคศ. และ ก.พ. สามารถดูได้ที่ไหน

1. ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสอบถามว่านักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตรใด
2. เข้าเว็บไซต์ กคศ. และ ก.พ. เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ

กรณีที่ไม่ได้เข้ากิจกรรมรับน้องสามารถเข้าเรียนได้ไหม

สามารถเข้าเรียนได้

กรณีเข้าทำงานแล้ว ต้องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ว่าจบจริงหรือไม่ และสามารถดำเนินการตรวจสอบวุฒิได้กี่วัน

ภายในระยะเวลา 5 วัน ตามกระบวนการส่งกลับคืน

กรณีติดทหาร สามารถกลับมาเรียนในรหัสนักศึกษาเดิมได้หรือไม่

ติดต่อสำนักส่งเสริมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน