หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Download เอกสาร หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคผนวก -คำอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไฟล์ PDF แผนการจัดการเรียนรู้-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไฟล์...

แบบฟอร์มคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Download เอกสาร ปกคู่มือ ไฟล์ PDF ปกคู่มือ    ไฟล์ Word ภาคผนวก-ข-มคอ.3 ไฟล์ PDF ภาคผนวก-ข-มคอ.3    ไฟล์ Word ภาคผนวกคู่มือโครงการและโครงงาน ไฟล์ PDF ภาคผนวกคู่มือโครงการและโครงงาน    ไฟล์...