ความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  มีนาคม   พ.ศ. 2548 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ  ควบคุม  ด้านคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  การจัดทำแผนการเรียน  การเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.  การวัดผลประเมินผลการศึกษา  การออกหลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่ 

  1. งานบริหารงานทั่วไป
  2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
  3. งานทะเบียนและวัดผล
  4. งานบัณฑิตศึกษา

            โดยในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานในงานนั้น ๆ โดยมีข้าราชการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงาน  มีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน  มีรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  และมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักฯ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล

 

สถานที่ตั้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 31111 อาคาร 31 ตึกช้าง ชั้น 1
เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044 – 041620