โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้  วางแผนการจัดการความรู้...