การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรว่าด้วยการแต่งกาย 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรว่าด้วยโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องการเปลี่ยนสาขาและการย้ายคณะ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องการลงทะเบียนเรียนเกิน15หน่วยกิต
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนพ.ศ.2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2548
เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ
วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนผลการเรียนของผู้ศึกษาจากการฝึกอบรมพ.ศ.2552
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2548