ปรัชญา : ” ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ “

วิสัยทัศน์ : ” สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล บนหลักธรรมาภิบาล “
อัตลักษณ์ : ” การให้บริการงานด้านวิชาการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ “
พันธกิจ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการงานวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้