จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2560
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1/2560