จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2561

จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1/2561

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2560
จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1/2560

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก