All

Latest

การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์รายวิชา GE302

  [googlepdf url=”https://register.srru.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/km3.pdf”...

All

Latest

การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์รายวิชา GE302

  [googlepdf url=”https://register.srru.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/km3.pdf”...

All

Latest

การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์รายวิชา GE302

  [googlepdf url=”https://register.srru.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/km3.pdf”...

ผู้อำนวยการ

บริการวิชาการ

Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการฯ